Sugar Marina Resort-ART-Karon Beach

ความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างงานศิลปะให้อยู่ควบคู่กับการพักผ่อน สะท้อนความคิดและมุมมองที่น่าค้นหา จะทำให้การพักผ่อนนั้นได้พบประสบการณ์ใหม่ๆ และเกิดแรงบันดาลใจ ในการค้นหาคำตอบ งานศิลปะ ทุกผลงานที่โชว์ในโรงแรมนั้นได้ถูกสร้างสรรค์จากทีมงานของเราเอง นอกจาก ความมีไมตรีจิตที่สัมผัสได้จากพนักงานของเราแล้ว พวกเขายังแสดงความสามารถทางด้านศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น ภาพแสดงงานแกลอรี่ของรูปพนักงาน งานประติมากรรมดินสอ งานประติมากรรมเก้าอี้ รวมถึงในห้องพักและห้องอาหาร