Tag Archives: Madi

เสพศิลป์ริมทาง สะพายกล้อง เดินกินลม ชมสตรีทอาร์ต

ในตัวเมืองภูเก็ตนอกจากจะมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สวยงามมีเสน่ห์แล้ว ยังมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบกราฟฟิตี้หรือสตรีทอาร์ตแฝงตัวอยู่ตามจุดต่างๆ เป็นสีสันให้ย่านเมืองเก่าดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น ซึ่งผลงานที่เรารวบรวมมานี้เป็นฝีมือของศิลปินในภูเก็ตและศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นผลงานในโครงการ FAT หรือ Food Art Town in Phuket ซึ่งต้องการนำเสนอวัฒนธรรมภูเก็ตผ่านศิลปะร่วมสมัยที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น ผลงานแต่ละชิ้นแฝงตัวอยู่ไม่ไกลจากกัน คุณสามารถสะพายกล้องแล้วออกเดินกินลมชมเมือง...