content.php

ขนมเต่าแดง ศรัทธาแห่งเทศกาลพ้อต่อ

ภูเก็ตช่วงนี้อยู่ในช่วง “เทศกาลพ้อต่อ” ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งการบำเพ็ญกุศลบวงสรวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและผู้ล่วงลับ ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนในภูเก็ตจะตั้งโต๊ะไหว้บรรพบุรุษและดวงวิญญาณเร่ร่อน ซึ่งมีทั้งการไหว้ที่บ้าน ไหว้ร่วมกันในชุมชน ตลาด และศาลเจ้าต่างๆ นอกจากเครื่องบูชาที่ตั้งโต๊ะไหว้ คืออาหารทั้งคาวหวานและผลไม้ต่างๆ แล้ว สิ่งหนึ่งที่คู่กับเทศกาลพ้อต่อมาช้านาน และเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลนี้ คือ ขนมเต่าแดง หรือที่เรียกว่า อั่งกู้ หรือ ตั่วกู้ ถ้าเป็นเต่าตัวใหญ่ ซึ่งชาวภูเก็ตจะนิยมนำไปไหว้องค์พ้อต่อก๊ง องค์เทพเจ้าแห่งประเพณีพ้อต่อตามความเชื่อดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา

อ่านเพิ่มเติม...