ท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางโรง

ชุมชนชาวไทยมุสลิมที่มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญ และอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ บริเวณชุมชนมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นธรรมชาติ มีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมและประมง และเป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลหมู่บ้าน OTOP Village Champion รางวัลแผนแม่บทชุมชนดีเด่น ระดับเขต 8 รางวัลหมู่บ้านเขียวขจี รางวัลหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง รางวัลหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนดีเด่น รางวัลชุมชนดีเด่นจากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2553 ฯลฯ
กิจกรรมที่น่าสนใจ :

– ชมการเลี้ยงแพะ และการรีดนมแพะ พร้อมชิมนมแพะสดๆ รสชาติดี

– ชมสวนสับปะรดภูเก็ต

– เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ชะนีที่น้ำตกบางแป

– เดินศึกษาเส้นทางป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ของบ้านบางโรง

– ร่วมปลูกป่าโกงกาง

– รับประทานอาหารเที่ยงที่ครัวชุมชน