content.php

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมการแข่งจักรยานทางไกล Tour de Andaman

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดึงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดในเขตพัฒาการท่องเที่ยวอันดามัน เพิ่มขีดความสามารถของ Sport Tourism โดยจัดกิจกรรม Tour de Andaman ประเดิมด้วย 2 กิจกรรม ปั่นจักรยาน คือ ปั่นจักรยานท่องเที่ยววิถีชุมชน (Touring) และการแข่งขันจักรยานทางไกล (Racing)

อ่านเพิ่มเติม...