พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
พิธีโก้ยห่าน
(พิธีสะเดาะเคราะห์)
พิธีฮิ้วเก้ง (พิธีแห่พระ)
พิธีแห่พระรอบหมู่บ้าน
20 ตุลาคม 2566
21.00 น.
23 ตุลาคม 2566
21.30 น.
17 ตุลาคม 2566
07.00 น.

22 ตุลาคม 2566

07.00 น.