พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
พิธีโก้ยห่าน
(พิธีสะเดาะเคราะห์)
พิธีฮิ้วเก้ง (พิธีแห่พระ)
พิธีแห่พระรอบหมู่บ้าน
22 ตุลาคม 2566
20.30 น.
23 ตุลาคม 2566
18.00 น.
17 ตุลาคม 2566
07.30 น.

19 ตุลาคม 2566

15.00 น.