พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
พิธีฮิ้วเก้ง (พิธีแห่พระ)
20 ตุลาคม 2566
20.09 น.
19 ตุลาคม 2566
06.30 น.