พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
พิธีโก้ยห่าน
(พิธีสะเดาะเคราะห์)
พิธีฮิ้วเก้ง (พิธีแห่พระ)
  23 ตุลาคม 2566
20.09 น.
19 ตุลาคม 2566
07.30 น.