พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) พิธีโก้ยห่าน
(พิธีสะเดาะเคราะห์)
พิธีฮิ้วเก้ง (พิธีแห่พระ)
23 ตุลาคม 2566
15.00 น.
23 ตุลาคม 2566
19.00 น.
22 ตุลาคม 2566
06.45 น.