พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
พิธีโก้ยห่าน
(พิธีสะเดาะเคราะห์)
พิธีฮิ้วเก้ง (พิธีแห่พระ)
20 ตุลาคม 2566
20.30 น.
23 ตุลาคม 2566
19.09 น.
22 ตุลาคม 2566
15.09 น.