พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
พิธีโก้ยห่าน
(พิธีสะเดาะเคราะห์)
พิธีฮิ้วเก้ง (พิธีแห่พระ)
20 ตุลาคม 2566
20.00 น.
23 ตุลาคม 2566
20.00 น.
19 ตุลาคม 2566
06.09 น.