พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
พิธีโก้ยห่าน
(พิธีสะเดาะเคราะห์)
พิธีฮิ้วเก้ง (พิธีแห่พระ)
22 ตุลาคม 2566
20.15 น.
23 ตุลาคม 2566
17.45 น.
18 ตุลาคม 2566
06.45 น.