พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
พิธีโก้ยห่าน
(พิธีสะเดาะเคราะห์)
พิธีฮิ้วเก้ง (พิธีแห่พระ)
  22 ตุลาคม 2566
19.45 น.
23 ตุลาคม 2566
07.45 น.