พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
พิธีโก้ยห่าน
(พิธีสะเดาะเคราะห์)
พิธีฮิ้วเกัง (พิธีแห่พระ)
21 ตุลาคม 2566
21.00 น.
22 ตุลาคม 2566
21.00 น.
18 ตุลาคม 2566
08.30 น.