พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
พิธีโก้ยห่าน
(พิธีสะเดาะเคราะห์)
พิธีฮิ้วเก้ง (พิธีแห่พระ)
พิธีแห่พระรอบหมู่บ้าน
19 ตุลาคม 2566
20.15 น.
23 ตุลาคม 2566
19.15 น.
18 ตุลาคม 2566
08.15 น.

20 ตุลาคม 2566

05.15 น.