พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ) พิธีโก้ยห่าน
(พิธีสะเดาะเคราะห์)
พิธีฮิ้วเก้ง (พิธีแห่พระ)
20 ตุลาคม 2566
20.00 น.
22 ตุลาคม 2566
20.00 น.
21 ตุลาคม 2566
08.00 น.