พิธีโก้ยโห้ย (พิธีลุยไฟ)
พิธีโก้ยห่าน
(พิธีสะเดาะเคราะห์)
พิธีฮิ้วเก้ง (พิธีแห่พระ)
พิธีแห่พระรอบหมู่บ้าน
20 ตุลาคม 2566
21.00 น.
23 ตุลาคม 2566
20.00 น.
18 ตุลาคม 2566
07.00 น.
22 ตุลาคม 2566
07.00 น.