content.php
content.php

งานประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ภูเก็ตตี 4”

มิวเซียมภูเก็ต ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ภูเก็ตตี 4” นำเสนอมุมมองของสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของเมืองภูเก็ต ช่วงเวลา 04.00-04.59 น. ในพื้นที่เขตเทศบาลนครภูเก็ต
ซึ่งสามารถถ่ายจากกล้องดิจิตอลและกล้องโทรศัพท์ ให้มีความสร้างสรรค์ และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ชุมชนเมืองเก่า งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของเมืองภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...
content.php
content.php

คู่มือ เที่ยวภูเก็ต

หนังสือคู่มือ ท่องเที่ยวภูเก็ต โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน ภูเก็ต 191 ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076-211036, 076-212213 E-mail : tatphuket@tat.or.th www.phuketemagazine.com

อ่านเพิ่มเติม...